Rss

Archives for : มาสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองกันเถอะ

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นที่สอง :วางแผนออมเงินอย่างเป็นระบบ

หลังจากวางเป้าหมายของชีวิตในแต่ละช่วงที่มีทั้งเป้าหมายระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาวแล้ว...

Read More

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นที่สาม :จัดการหนี้สิน อุปสรรคของความมั่งคั่ง

แม้จะมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพียงใด แต่กับดักอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของความมั่งคั่งก็คือหนี้สิน...

Read More

หุ้นปันผล อีกหนทางหนึ่งสู่ความมั่งคั่ง

การลงทุนในหุ้นปันผล ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง...

Read More

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นแรก : วางแผนเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต

หลังจากที่ได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินว่าอยู่ในระดับไหนและรู้วิธีตรวจสอบอัตราความมั่งคั่งของตนเองไปแล้ว...

Read More

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นที่สี่ :วางแผนในการลงทุน เพื่อเงินที่งอกเงย

หลังจากวางแผนการใช้จ่ายเงิน เริ่มเก็บออมและจัดการกับปัญหาหนี้สินที่เป็นอุปสรรคของความมั่งคั่งแล้ว...

Read More

เคล็ดลับบริหารเงินเดือนให้พอใช้และมีเงินเหลือเก็บ (1)

เมื่อตั้งเป้าหมายที่จะมีเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆรวมถึงการเก็บเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากขึ้นแล้ว...

Read More

เคล็ดลับเปิดบัญชีออมเงินให้เหมาะสม

เคล็ดลับในการออมเงินเพื่อความมั่งคั่งที่สำคัญก็คือการแยกประเภทของบัญชีเงินเก็บให้เป็นสัดส่วน...

Read More