Rss

เคล็ดลับเปิดบัญชีออมเงินให้เหมาะสม

เคล็ดลับในการออมเงินเพื่อความมั่งคั่งที่สำคัญก็คือการแยกประเภทของบัญชีเงินเก็บให้เป็นสัดส่วน ซึ่งตามเป้าหมายทางการเงินที่คุณมีอยู่นั้น ประกอบไปด้วยแผนทางการเงินระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาว ซึ่ง การแบ่งประเภทของบัญชีเงินเก็บให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณบริหารเงินได้อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากบัญชีทางการเงินแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
บัญชีสำหรับเงินเก็บฉุกเฉิน
เป็นบัญชีที่มีเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น ที่ไม่ควรถอนออกมาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆยกเว้นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น แต่ก็ควรเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงเพราะไม่มีใครรู้ว่าเรื่องด่วนที่ต้องการใช้เงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นควรเก็บเงินออมฉุกเฉินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีความจำเป็น
บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อย่างเช่น การเก็บออมเงินเพื่อศึกษาต่อ,ท่องเที่ยว,หรือเก็บเงินแต่งงาน แม้จะเป็นเงินเก็บที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน แต่ก็ควรเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนได้ทุกเวลา เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้า เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน,ค่าพิมพ์การ์ดแต่งงาน ดังนั้นเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์จะสะดวกที่สุด
บัญชีเงินเก็บเพื่อเกษียณ
เป็นเงินเก็บระยะยาว และไม่ควรมีการเบิกถอนออกมาก่อนเวลา ดังนั้น ควรเปิดบัญชีฝากประจำเพื่อเอาไว้ออมเงินสำหรับเกษียณ ซึ่งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับคุณเพราะต้องมีการบังคับออมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน อีกทั้งยังมีดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป ซึ่งจะทำให้เงินในธนาคารที่ฝากเอาไว้งอกเงยขึ้นได้อีก
เลือกบัญชีเก็บออมเงินที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวกตามที่ต้องการ

Leave a Reply