Rss

ตรวจสอบระดับทางการเงินของตัวเองก่อนวางแผนเรื่องเงิน

เมื่อคิดจะก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่ง ก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อนที่จะทำการวางแผนทางการเงินได้นั้น ต้องรู้สถานภาพทางการเงินของตัวเองก่อน ว่าอยู่ในระดับไหน และมีปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคของความร่ำรวยของคุณบ้าง
เริ่มต้นจากการจดบันทึกรายรับและรายจ่าย ทรัพย์สินรวมทั้งหนี้สินที่มีอยู่ แล้วมาดูว่าสถานะทางการเงินของคุณตอนนี้อยู่ในระดับใด
1. ระดับดีมาก อยู่ในระดับที่ไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนประเภทต่างๆ
2. ระดับดี มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายและมีเงินเก็บในจำนวนมากพอสมควร นอกจากนี้ก็เริ่มมีการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากขึ้น
3. ระดับพอใช้ สามารถหาเงินมาได้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย มีเงินเก็บออมบ้างพอสมควร ยังไม่มีหนี้
4. ระดับตึงตัว ยังคงสามารถหาเงินได้แต่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเอนแบบเดือนชนเดือน มีหนี้สินบ้างแต่ไม่มากนัก
5. ระดับแย่ ความสามารถในการหาเงินแทบไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อีกทั้งยังมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อีกจำนวนมาก หาเงินได้เท่าไหร่ต้องจ่ายหนี้หมด หรือหาได้ไม่พอใช้หนี้
เมื่อรู้ระดับสถานะทางการเงินของตัวเองแล้ว ก็จะทำให้คุณมองเห็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินของตัวเองมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น หากมีหนี้สินและหาเงินไม่พอใช้ ก็ต้องเริ่มมองหาแนวทางในการปลดหนี้และหารายได้เพิ่มขึ้น แต่หากอยู่ในระดับที่มีเงินพอใช้และมีเงินเก็บ ก็ต้องมองหาแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าให้งอกเงยมากขึ้น เป็นต้น

Leave a Reply